ประกันสังคม จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น การปรับปรุงจำนวนเงินที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

ประกันสังคม จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น การปรับปรุงจำนวนเงินที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ครั้งที่ 3 กรุงเทพฯ สำนักงานประกันสังคม จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นนายจ้าง/ผู้ประกันตน เรื่อง การปรับปรุงจำนวนเงินที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ครั้งที่ 3 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ           นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวในโอกาสเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นนายจ้าง/ผู้ประกันตน เรื่อง การปรับปรุงจำนวนเงินที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคมว่า สำนักงานประกันสังคมได้เริ่มดำเนินการให้ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติประกันสังคมแก่ลูกจ้างในสถานประกอบการมาตั้งแต่ปี 2533 และเริ่มจัดเก็บเงินสมทบจาก 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายนายจ้างที่จดทะเบียนบริษัท ลูกจ้าง และรัฐบาล ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ครั้งแรกในเดือนมีนาคม 2534 ค่าจ้างในการคำนวณเงินสมทบ เพื่อจ่ายประโยชน์ทดแทนให้แก่ ผู้ประกันตนมาตรา 33 ซึ่งปัจจุบันมีฐานค่าจ้างอยู่ที่ ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 1,650 บาท และสูงสุดไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท และผู้ประกันตนมาตรา 39 ใช้ฐานเงินเดือน …

Read More